תנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש באתר "CELERY"

עדכון אחרון: יוני 2024

אנא קרא תקנון ותנאי שימוש אלה בקפידה

סלרי  ח.פ. 516993276 ("החברה") מברכת את בחירתכם להשתמש באתר "CELERY" בהתאם להוראות השימוש המפורטות בתקנון זה.  

CELERY הינה מערכת מקוונת (אונליין) לחישוב משכורות ולניהול שכר ועובדים.

מערכת CELERY היא מערכת שכר העומדת לשימושו של המשתמש בהתאם לצרכיו.

CELERY אינה לשכת שירות ואינה מספקת כל ניהול, ייעוץ, או בדיקה של פעולות המשתמש.

עובדי CELERY  לא בוחנים ולא מבקרים את הנתונים שהזין המשתמש למערכת.

המשתמש במערכת מסכים שהוא הנושא הבלעדי באחריות לשימוש נכון וחוקי במערכת.

CELERY לא תהיה אחראית לשגיאות בחישוב השכר והמיסים, או לכל נזק שייגרם למשתמש או עובדיו כתוצאה מחישובי המערכת, בין בשל הזנת נתונים שגויים או בשל תקלה אחרת.

CELERY מתחייבת לתקן כל תקלה שתתגלה במערכת באופן חישובי המס ובכללי הדיווח לרשויות, בזמן סביר לאחר שהתקלה תגיע לידיעת הצוות המקצועי.

CELERY לא מספקת ייעוץ מס או ייעוץ בדיני עבודה. על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי הנתונים שהזין למערכת הם על פי חוקי המס וחוקי העבודה בישראל.

בעלות ושימוש בנתונים

הבעלות על הנתונים המוזנים ע"י המשתמש היא של המשתמש. CELERY תבצע שימוש בנתונים רק פעולות הדרושות לחישוב המשכורות, הדוחות והדיווחים אותם יוזם המשתמש. CELERY לא תעשה כל שימוש אחר בנתונים.

תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך (״אתה״) לבין האתר בנוגע לשימוש במערכת בכל ממשק, טלפון סלולרי, טאבלט או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת מחשב, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר ("האתר"). קרא את תנאי השימוש בקפידה, שכן השימוש באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). 

במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון במלואם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ועלייך להפסיק את השימוש בו באופן מיידי ולסגור את חשבונך באתר.  

כללי:

בטרם השימוש באתר אתה מסכים, מאשר ומצהיר כי ידוע לך וכי אתה מבין שהשימוש באתר כפוף לתנאי תקנון זה. בשום נסיבות ו/או מקרה החברה ו/או הדירקטורים שלה ו/או עובדיה ו/או שליחיה ו/או מי מטעמה יהיו אחראים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי, לכל נזק, ישיר ו/או עקיף לרבות כל הפסד או נזק אחר שיגרם כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או במערכת אפילו אם החברה המליצה, הזהירה או ייעצה לעניין מסוים. כמו כן, החברה לא מתחייבת ו/או מציגה ו/או מצהירה בנוגע לדיוק ו/או שלמותה של המערכת והחברה לא תהא אחראית ו/או תישא באחריות לכל טעות, שגיאה ו/או אי דיוק של תוכן כלשהו או נזק או פגיעה בכל אופן שהוא שיגרמו כתוצאה משימוש באתר.

במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפה העברית תגבר בכל עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת.

CELERY שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אנו ניידע אותך בשינויים כאלו באמצעות עדכון ה- ״עדכון אחרון״ של תקנון זה, ואתה מוותר בזאת על זכותך לקבל התראה ספציפית בנוגע לשינויים בתקנון. זוהי אחריותך לבדוק מפעם לפעם את התקנון על מנת להישאר מעודכן בשינויים. אתה מודע ומסכים לכך שהמשך השימוש שלך בCELERY  יהיה כפוף להסכמה לשינויים  שיעשו בתקנון מעת לעת. 

המידע באתר אינו מיועד להפצה או שימוש על ידי אדם או ישות בשום מדינה או תחום שיפוט שבו הפצה או שימוש נוגדים את הוראות החוק או הרגולציה או יחשפו אותנו לרישום מכל סוג בתוך המדינה או תחום השיפוט. בהתאם, אלו שיחליטו להשתמש באתר במקומות כאמור יעשו זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי והם יהיו האחראיים הבלעדיים לעמוד בתנאי החוק באותו המקום.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. 

הרכישה והשימוש ב CELERY הינו למשתמשים בעלי כשירות משפטית מגיל 18 ומעלה. 

תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד CELERY על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. CELERY תהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתקנון זה.

בעת שימוש באפליקציה, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) השימוש באתר הוא באחריותך הבלעדית ובשום דרך איננו מתחייבים לאיכות או מהימנות שלה; (2) הפרטים שהזנת בעת ההרשמה לאתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר ; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) הנך מעל גיל 18; (6) אינך קטין בתחום השיפוט בו אתה נמצא; (7) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת אלא אם אושרו על ידי האתר; (8) לא תעשה באתר שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מורשה;  (9) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק, תקנה או רגולציה רלוונטיים. 

CELERY רשאית למנוע מכל משתמש שימוש באתר ו/או למחוק את החשבון שלו ו/או למנוע שימוש עתידי בה לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, CELERY רשאית לחסום גישה אליה או לחלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

השימוש והרשמה ל CELERY :

השימוש במערכת מותנה בהזמנת מנוי, רישום ורכישה, ככל ונדרש תשלום. 

בעת ביצוע הקמת משתמש למערכת המשתמש יתבקש להזין פרטים אישיים כפי שיידרש (לשיקול דעתה של CELERY ). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש במערכת ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש במערכת ובשירותי האתר.

יובהר, כי שירותי המערכת ניתנים במלואם לשימוש באמצעות התחברות למערכת דרך מחשב בעל חיבור זמין לרשת האינטרנט. 

לאחר רישום כנדרש והקמת פרופיל משתמש, יקבל המשתמש חשבון אליו ניתן להיכנס באמצעות שם משתמש וסיסמה. השימוש במערכת יינתן באמצעות כניסה לחשבון האישי. 

בעת הקמת חשבון משתמש באתר ושימוש בשירותי האתר הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר שאתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך.

האפליקציה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם להוראות התקנון ובהתאם למדיניות הפרטיות להלן המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

CELERY רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך דואר אלקטרוני ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

בשימוש במערכת המשתמש מאשר כי: (1) לא יירשם לאתר עם פרטים חלקיים או שגויים ולא יתחזה למשתמש אחר; (2) לא יעביר לאחר את שם המשתמש והסיסמה לחשבונו האישי ו/או יאפשר לאחר גישה לחשבונו האישי.

בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, CELERY שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

ההרשמה למנוי ל CELERY תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי האתר. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי האתר, יקבל הנרשם הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.

תוכניות ושירותים המוצעים באתר:

התשלום עבור השימוש במערכת יתבצע בהתאם לתוכנית הרצויה על ידי המשתמש ובהתאם לסוג המנוי (חודשי, שנתי או רב שנתי). החברה רשאית לשנות מעת לעת את גובה התשלום שהיא גובה עבור התוכנית (כולן או חלקן) וסוגי המנויים. שינתה החברה את גובה התשלום, תפרסם הודעה על שינוי כאמור ושינויים כאמור יחולו החל מהתאריך הקובע עליו תודיע החברה בפרסום הרלוונטי. ההרשמה והשימוש במערכת יכולה להתבצע במסגרת של מנוי חודשי, אשר יתחדש כל חודש באופן אוטומטי עד לביטולו על ידי המשתמש כאמור בסעיף 5 להלן ("מנוי חודשי") או במסגרת מנוי שנתי, אשר יקנה למשתמש גישה למערכת למשך 12 חודשים ממועד ביצוע התשלום, ויתחדש באופן אוטומטי מדי שנה עד לביטול החידוש על ידי המשתמש כאמור בסעיף 5 להלן ("מנוי שנתי").
המידע, התוכניות והשירותים המוצעים יופיעו ויוצגו באתר.

האתר ו/או החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים, מוצרים ו/או מידע.

האתר ו/או החברה רשאית בכל עת לשנות את מסלולי המנויים ו/או התוכניות ו/או המחירים ו/או השירותים המוצעים באתר, להחליפם, להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

אופן הצגת התכנים, השירותים והתוכניות באתר הינו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של האתר ו/או החברה.

תקופת ניסיון 

עם ההרשמה לאתר ו/או רכישת מנוי, מוענקת למשתמש תקופת ניסיון ללא עלות למשך 90 ימים, אשר מתחילה עם הפעלת החשבון ואישור על ידי האפליקציה ("תקופת הניסיון").

בתקופת הניסיון המערכת פתוחה לשימוש בהתאם לחבילת השימוש הבסיסית, כמפורט באתר בעת ההרשמה. תקופת הניסיון מסתיימת לאחר 90 יום, ללא תניות כלשהן, לרבות באגים שנתגלו במערכת או אי-זמינות של האפליקציה במהלך תקופת הניסיון. למען הסר ספק, מובהר כי בתקופת הניסיון, יהיו פתוחים לשימוש רק השירותים הנכללים במסלול הניסיון, כפי שיתעדכנו מעת לעת ולפי שיקול דעת האפליקציה.

לכל משתמש תהיה שמורה הזכות לתקופת ניסיון אחת בלבד, ולעניין שימוש יראו גם צד ג' הפועל לטובת אותו משתמש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו שומרים לעצמינו את הזכות שלא להעניק תקופת ניסיון בכל מקרה שבו נמצא לנכון כי קיים חשש שמשתמש הפר את הוראות תנאי השימוש. כמו כן, אנו שומרים לעצמינו את הזכות לבטל או לקצר את תקופת הניסיון, בכל עת ומכל סיבה שהיא.

מדיניות שינויים וביטולים:

לאחר תום תקופת הניסיון תחל תקופת המנוי בתשלום בהתאם לתוכנית שנרכשה.

בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון. 

בביטול מנוי, שנתי או חודשי, שיעשה לאחר תקופת הניסיון, המנוי יימשך עד לסוף תקופת החיוב, כמפורט להלן:

במנוי חודשי: מרגע קבלת הודעת הביטול המנוי יימשך עד לתאריך התשלום העוקב ולא יתחדש לאחר מכן 

במנוי שנתי ורב שנתי: המנוי יימשך עד לסוף התקופה המשולמת, ולא יחודש לאחר מכו

יובהר, כי לא יינתן החזר כספי עבור תקופות בהן לא נוצל המנוי ו/או לא נעשה שימוש במערכת.

כל החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

החזר הכספי יינתן, ככל הניתן, באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

בטרם סיום ההתקשרות והפסקת המנוי בלבד, באפשרות המשתמש/הרוכש לשלוח לכתובת הדוא"ל העדכנית שלו (כפי שהוזנה בעת הרישום באתר) את כל הרשומות שהזין באתר. האחריות בגין גיבוי המידע הינה על המשתמש בלבד.

יובהר, כי 30 יום לאחר הפסקת המנוי, מכל סיבה, יכולה החברה למחוק משרתי האתר כל פרטי המשתמש וכל רשומותיו באתר, לרבות כל התכנים שהזין באתר וזאת ללא אפשרות לשחזור המידע.

הזנת תכנים באתר:

בעת שיגור או הזנת תכנים ו/או חומרים ו/או ניהול צ'אט באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהזנת התכנים ו/או החומרים ו/או המידע ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:

כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;

כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;

כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;

כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט;

במידה והנך משאיר ביקורת שלילית, אינך קשור למתחרי האתר.

CELERY רשאית לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיה או במי מטעמה. בנוסף, CELERY תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממשתמש מלפרסם תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין.

החברה לא תהא אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות המערכת. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה.

CELERY רשאית לערוך כל תוכן שנשלח לפרסום, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

מסירת תכנים לפרסום באתר מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר. מובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האתר בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

משתמש באתר מצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע, עדכונים ודיוור שיתבצעו באמצעות האתר.

על משתמש באתר כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 

בעת השארת פרטים באתר יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל דיוור באמצעות האתר. 

האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

שימוש באתר ואישור לקבלת דיוור כוללים, בין היתר, קבלת דיוור, תוכן ומידע הנשלחים באמצעות האתר. 

אישור דיוור כאמור, מהווה את הסכמתו של המשתמש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

מובהר כי באפשרות משתמש להסיר עצמו בכל עת מרשימת הדיוור באמצעות בקשה להסרת החשבון האישי מהאתר או באמצעות הסרה מרשימת התפוצה. כל עוד לא הסיר עצמו המשתמש כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר למשתמש דיוור כאמור.

CELERY לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש.

הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

המשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר לתוכן, למידע ולדיוור שיישלח אליו. 

פעילות אסורה באתר:

אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בה שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שאושרו בתקנון זה ו/או שאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

כמשתמש האתר אתה מסכים שלא:

לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף שמות משתמשים, כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל, או יצירת חשבונות משתמשים באמצעים אוטומטיים;

לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו, בייחוד בניסיון להעתיק מידע רגיש כמו סיסמאות ו/או קודים של משתמשים;

לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר;

לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

לנסות להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הקוד ו/או הסיסמה של משתמש אחר;

להפריע ו/או ליצור נטל על השימוש באתר ו/או במערכת ו/או על השרתים אליהם היא מחוברת;

להשתמש באתר בקוד שלא נרכש באתר, לרבות קוד פרוץ, גנוב, מועבר וכיו״ב;

למכור או להעביר את החשבון האישי שלך ו/או את הסיסמה שקבלת;

להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות בה או יישום בה;

למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו;

להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

 לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתה של האתר;

להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

ניהול האתר:

האתר ו/או החברה שומרות את זכותן: (1) לוודא ולאכוף הפרות של תנאי תקנון זה; (2) לנקוט בפעולות משפטיות כנגד מי שיפר את תנאי תקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האתר, לרבות דיווח לרשויות אכיפת החוק; (3) בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, להגביל את הגישה או הזמינות או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל התרומה שלך או חלק ממנה לאתר; (4) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האתר, להסיר מהאתר או להשבית באופן אחר כל קובץ או תוכן מוגזם או שמכביד על האתר; (5) לפעול לתפקודה התקין של האתר והמכשיר המשויך, לרבות שמירה על הזכויות הקנייניות בהם.

אחריות האתר:

משתמשי האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך שהאחריות על השימוש באתר חלה על המשתמש בלבד.

המידע והשירותים המוצגים באתר אינם מובאים כתחליף ליעוץ חשבונאי, משפטי, מיסוי או כל ייעוץ אחר מרואה חשבון או עורך דין או כל גורם מקצועי אחר. המידע והשירותים אינם מתאימים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה והם מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ. כל פעולה שנעשית על פי המידע המוצג באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד. מכל מקום, השימוש באתר אינו יוצר יחסי רו״ח-לקוח בדרך כלשהי.

יובהר, כי האתר הינו מערכת ניהול בלבד והשימוש שיעשה בו הינו באחריות  המשתמשים בלבד, האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לפעולות יעשו על ידי המשתמשים באמצעות המערכת.

באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש במערכת, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

המכשיר בו עושה שימוש המשתמש במסגרת השימוש במערכת הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שיבצע המשתמש במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע של המערכת והמכשיר וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

המידע המוזן באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. כל פעולה שתעשה במערכת הינה באחריות המשתמש בלבד, והאחריות על הבלעדית לכל נזק (חלילה ויקרה), מכל סוג שהוא, תהיה באחריות המשתמש במערכת בלבד. 

האחריות על גיבוי המידע שמוזן באתר חל על המשתמש בלבד. האתר מבצע גיבוי למידע המוזן בו באופן קבוע, אך אין לראות בכך הבטחה לגיבוי מלא ותקין של המידע שהוזן באתר, והלקוח יישא באחריות על גיבוי התכנים אשר בבעלותו ו/או שהוזנו על ידו ו/או לאזור האישי שלו באתר. 

במקרה של סיום השימוש באתר, האתר אינו מתחייב כי ישמור ו/או יגבה את המידע שהוזן באתר במשך תקופת השימוש בו, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין מידע ו/או תכנים ו/או חומרים שאינם נשמרו.

מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתה. 

יובהר כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים אשר ייגרם כתוצאה מתקלות טכניות באתר ו/או בעיות תקשורת ו/או בעיכוב מתן השירותים באתר ו/או בגין אי יכולת להשתמש בשירותי האתר ו/או שיבוש מידע ו/או שיבושים באתר ו/או חוסר זמינות של האתר.

למשתמשי האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל הפסד או נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת שירותים באתר ו/או מהשימוש במערכת ו/או בשל אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או ישא באחריות המשתמש ו/או מקבל השירות. על המשתמש חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק שייגרם לו או לצדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במערכת ו/או בשירותי האתר.

התכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיו על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

האתר ממליץ למשתמשים לנהוג בתבונה ובזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.

השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים ו/או לחומרים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה. 

שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר ו/או במערכת.

אתה מסכים כי אין לנו כל אחריות כלשהי לאובדן, נזק או אי נוחות שיגרמו לך כתוצאה מחוסר יכולתך לגשת לשירותי האתר ו/או למערכת. 

האתר עושה מאמצים על מנת ששירותי האתר יינתנו ללא הפרעות וכשלים, ובאופן רציף. אך, האתר אינו מתחייב ששירותיו לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיה.

סיום:

תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותה למנוע ממשתמשי הלקוח את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שתצטרך לספק סיבה או נימוק), לשיקול דעתו הבלעדית, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש בו ו/או למחוק את חשבון של משתמש לקוח וכל תוכן או מידע שפרסם בכל עת, ללא אזהרה מראש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי למנוע שימוש ממשתמש לקוח, או לחסום גישתו אליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת הכניסה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

אם הופרו תנאי תקנון זה;

אם נעשה שימוש באתר במטרה להתחרות באתר;

אם נעשתה על ידי משתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

אם יוחלט לסגור או להשהות את חשבונך באתר, אינך רשאי לפתוח חשבון נוסף בשמך, בשם מזויף או מושאל או בשמו של צד שלישי כלשהו. בנוסף לסגירת או השהיית חשבון, האתר שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל פעולה משפטית. 

קניין רוחני:

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים באתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:

אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

שיפוי:

משתמש שיפר את ההוראות בתקנון זה ישפה את האתר, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם בעקבות הפרת התקנון – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. 

בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיה, מנהליה  או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר או בגין: (1) השימוש באתר; (2) הפרת זכויותיו של צד שלישי, לרבות זכויות בקניין רוחני. 

סמכות שיפוט:

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

לבתי המשפט במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

צרו קשר:

האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות יש להעביר באמצעים הבאים:

פניית שירות דרך המערכת

דוא"ל שכתובתו: [email protected]

  כתובת החברה הינה ארבל 15, הררית

 כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

דילוג לתוכן